Αξιοποίηση του λογισμικού Interactive Physics για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ερευνητικών μελετών οι οποίες προσπαθούν να διασαφηνίσουν το ρόλο των υπολογιστικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Υπάρχουν ήδη αρκετά δεδομένα που συνηγορούν υπέρ της θετικής επίδρασης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο επειδή πρόκειται για έναν σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο, θεωρείται θεμιτή κάθε προσπάθεια διερεύνησης των παραμέτρων αυτής της επίδρασης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπό αυτή τη λογική παρουσιάζουμε μια προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics για τη διδασκαλία της ταχύτητας στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 508)