Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων – Γραφικών παραστάσεων

Στόχος του σεναρίου είναι η «αποπλαισιοποίηση» πραγματικών καταστάσεων, προκειμένου να αναδειχθεί η τυπική μαθηματική έννοια της συνάρτησης και οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Ξεκινώντας από εμπειρικές και πλαισιωμένες καταστάσεις ο εκπαιδευτικός καταλήγει στις μαθηματικές έννοιες με διαδοχικές αφαιρέσεις. Εκπονώντας οι μαθητές τις δραστηριότητες αυτού του σεναρίου προχωρούν από τις «κατώτερες» προς τις «ανώτερες» γνωστικές δεξιότητες και μεταβαίνουν σταδιακά από τα απλούστερα προς τα συνθετότερα επίπεδα μάθησης. Ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός, αναθέτει σε σε μικρές ομάδες μαθητών παραδείγματα της καθημερινής ζωής ώστε να προσδιορίσουν σταδιακά την έννοια της συνάρτησης. Κατά την εκπόνηση των ασκήσεων χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα άσκησης και πρακτικής. Ο ΔΠ αξιοποιείται με λογισμικό που υποστηρίζει πολυμεσικό περιεχόμενο. Η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο γεγονός της αλληλεπίδρασης και της δημιουργίας δραστηριοτήτων από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)