Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια διερεύνηση και σύγκριση αποθετηρίων διαμοίρασης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκρίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που διαθέτει και προσφέρει κάθε αποθετήριο και αξιολογούνται με βάση τη βιβλιογραφία και ως προς τις απαιτήσεις Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας για τις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις τέτοιων κοινοτήτων επιμέρους ειδικοτήτων, διαπιστώνεται η ανάγκη σχεδιασμού εξειδικευμένων Διαδικτυακών Μετα-αποθετηρίων τα οποία θα καλύπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες αυτών των Κοινοτήτων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνονται προτάσεις για τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές ανάπτυξης ενός εξειδικευμένου Μετα-Αποθετηρίου Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής όπως αυτή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)