Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα Δημοτικά σχολεία και πιο συγκεκριμένα την συμβολή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή, καθώς και τη σχέση τους με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 36 (30,5%) ήταν άνδρες και 82 (69,5%) ήταν γυναίκες. Στα αποτελέσματα γενικά διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σχετικά θετική στάση για την συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά φανερώνουν μια αμφιθυμία απέναντι στη χρησιμότητα τους στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που εκφράζει μια αρνητική άποψη γενικότερα για τη συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 495)