Από τις μεταβλητές στα μεγέθη ή το αντίστροφο; Μια διδακτική προσέγγιση μελέτης της συνάρτησης y=ax+b με εκπαιδευτικό λογισμικό

(Πλήθος ανακτήσεων: 1580)