Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον συνεργατικής μάθησης

Στην παρούσα έρευνα, προτείνεται η αξιοποίηση ενός τεχνολογικά υποστηριζόμενου περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης (Computer Supported Collaborative Learning Environment – CSCL environment ενορχηστρωμένο με την εκπαιδευτική μέθοδο «Μάθηση βασισμένη σε Προβλήματα» (Problem-based Learning - PBL), με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος (problem solving skills). Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη μια έρευνα ακολουθώντας την πειραματική διαδικασία, σε ένα ακαδημαϊκό τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βάσει της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, αναδείχθηκε ότι η ενσωμάτωση των βασικών αρχών της PBL σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, ενίσχυσε τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος των εκπαιδευόμενων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 61)