Ανάπτυξη οντολογίας Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Πολυάριθμες έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύουν τις δυνατότητες χρήσης των οντολογιών και των τεχνολογιών βασισμένων σε οντολογίες σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια πρωτότυπη εκπαιδευτική οντολογία πεδίου που περιγράφει τα Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης, που δημιουργήσαμε και χρησιμοποιήσαμε στο πλαίσιο μιας πειραματικής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την διαχείριση μαθησιακών στόχων και μαθησιακών αντικειμένων σχετικών με το πεδίο αυτό. Αφού κάνουμε μια επισκόπηση της χρήσης των οντολογιών πεδίου σε εκπαιδευτικά πλαίσια, περιγράφουμε την οντολογία μας και τις δυνατότητές αξιοποίησής της στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εφαρμογών, παραθέτοντας ενδεικτικά σενάρια χρήσης της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)