Ανάπτυξη ενός E-learning συατήματος για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται καθαρά μια αυξανόμενη ανάγκη παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κυρίως ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-learning). Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να βελτιωθούν και να εμπλουτιστούν όσον αφορά στην ευελιξία τους και στην προσαρμογή τους στο ‘ιστορικό’ του εκπαιδευόμενου. Το μοντέλο του εκπαιδευτικού γράφου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς βοηθάει στη μοντελοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην εύκολη παρέμβαση από τους συγγραφείς, με αποτέλεσμα την παραγωγή μαθησιακών μονοπατιών ανάλογα με τις επίπεδο και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε και δημιουργήθηκε ένα σύστημα elearning για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας της υποενότητας SQL της θεματικής ενότητας ΠΛΣ60 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Aναπτύχθηκε ο εκπαιδευτικός γράφος, από τον οποίο μπορούν να προκύψουν διαφορετικά μονοπάτια μάθησης ανάλογα με τις γνώσεις και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Moodle μαζί με το εργαλείο συγγραφής CourseLab. Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά έχει προγραμματιστεί η δοκιμαστική χρήση του υλικού από τους φοιτητές της συγκεκριμένης ενότητας, με στόχο τη μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 177)