Διδακτική - µαθησιακή αξιοποίηση του Διαδικτύου στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης του Δηµοτικού σχολείου: Η κατασκευή της ιστοσελίδας του σχολείου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με την κατασκευή της Ιστοσελίδας του Σχολείου. Ειδικότερα περιγράφεται ένα project στα πλαίσια του εβδομαδιαίου δίωρου της ενασχόλησής μας στην Ευέλικτη Ζώνη, με τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, όπου και επιλέχθηκε από το γράφοντα και τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της δραστηριότητας, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία υλοποίησής της και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της προόδου της μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 827)