ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΤΠΕ
«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31/1/2024

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές συναφών γνωστικών αντικειμένων, από Πανεπιστημιακά και Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, για τη φιλοξενία του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», το οποίο αφορά τις πρακτικές ένταξης των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη σχολική τάξη και στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.

Το συνέδριο προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου 2024 ή τις αρχές Οκτωβρίου 2024.

Η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) συγκροτείται με ευθύνη του συντονιστή και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ΕΤΠΕ. Απαρτίζεται κυρίως από μέλη που βρίσκονται στο Ίδρυμα υποδοχής και μπορεί να στελεχώνεται από άλλα μέλη της Ένωσης με αντίστοιχη εμπειρία. Ορισμένα μέλη της ΟΕ είναι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας, η ΟΕ είναι ολιγομελής.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), για λόγους ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, είναι επταμελής και συγκροτείται από μέλη της ΕΤΠΕ. Αποτελείται από τον συντονιστή του Συνεδρίου, που είναι μέλος της ΕΤΠΕ και υπηρετεί στο Ίδρυμα υποδοχής του συνεδρίου, και δύο (2) τακτικά μέλη του ΔΣ της ΕΤΠΕ. Περιλαμβάνει επίσης τέσσερις (4) συναδέλφους – μέλη της ΕΤΠΕ, οι οποίοι προτείνονται σε συνεργασία με το ΔΣ της Ένωσης. Η ΣΕ μπορεί να περιλαμβάνει και μέλη της ΕΤΠΕ που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι.

Η ΣΕ συγκροτείται αμέσως μετά την ανάληψη του συνεδρίου από το Ίδρυμα υποδοχής. Επιβλέπει, συντονίζει και υποστηρίζει το έργο της εκάστοτε Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής. Οριοθετεί και παρακολουθεί τα κριτήρια και τους παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την άρτια οργάνωση, όσο και με το επιστημονικό επίπεδο και την ποιότητα των εργασιών οι οποίες γίνονται δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με συντονιστικά, επιστημονικά και διαχειριστικά ζητήματα των συνεδρίων της Ένωσης αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των κειμένων της ΕΤΠΕ (Διοργάνωση επόμενου συνεδρίου – ΕΤΠΕ (etpe.gr)). Η ΣΕ έχει τον τελικό λόγο στη θεματολογία του εκάστοτε συνεδρίου, τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και της λίστας των κριτών, καθώς και στην τελική κρίση και επιλογή των εργασιών.

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) του συνεδρίου συγκροτείται από τη ΣΕ, σε συνεργασία με την ΟΕ και σε συμφωνία με το ΔΣ της ΕΤΠΕ. Απαρτίζεται από τακτικά μέλη της Ένωσης (μπορούν να εγγραφούν γι’ αυτόν τον σκοπό εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του καταστατικού) τα οποία έχουν ανάλογη επιστημονική δραστηριότητα και συστηματική παρουσία με εργασίες ή και κρίσεις εργασιών στα προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης. Η ΕΕ μπορεί επίσης να απαρτίζεται και από επίτιμα μέλη της ΕΤΠΕ με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο στο πεδίο. Επίσης στην ΕΕ μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να συμμετέχουν και αναγνωρισμένοι επιστήμονες οι οποίοι δεν τυγχάνει να είναι μέλη της Ένωσης.

Η ΣΕ μπορεί κατά περίπτωση να συγκροτεί και Τιμητική Επιτροπή Συνεδρίου (ΤΕΣ).

Η υποβολή των προτάσεων απευθύνεται στον γραμματέα της ΕΤΠΕ, καθηγητή Βασίλη Κόμη (komis@upatras.gr).

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
είναι η 31η Ιανουαρίου 2024.

Ακολουθούν κείμενα σχετικά με τη διοργάνωση των συνεδρίων της ΕΤΠΕ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υποβολή των εργασιών στα συνέδρια της ΕΤΠΕ γίνεται σε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, όπως τα Easychair, OJS, Oxford Abstracts, κλπ.

Οι εργασίες βασίζονται στο πρότυπο εγγράφου των συνεδρίων της ΕΤΠΕ.

ΚΡΙΤΕΣ

Το σώμα των κριτών συγκροτείται από την ΣΕ, μετά από πρόταση της οργανωτικής. Απαρτίζεται από τακτικά μέλη της ΕΤΠΕ και εξειδικευμένους επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο στο πεδίο. Κριτές επίσης μπορούν να είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες του εξωτερικού. Ειδικά για το συνέδριο που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, κριτές μπορεί να είναι και συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τακτικά μέλη της ΕΤΠΕ, με σχετική δραστηριότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Η κρίση γίνεται στο πλήρες κείμενο και όχι σε περίληψη της εργασίας. Κάθε κριτής αιτιολογεί την κρίση του. Κρίσεις που απαρτίζονται μόνο από συμπλήρωση πλαισίου αξιολόγησης (x) δεν γίνονται δεκτές. Σημαντικά στοιχεία της κρίσης αποτελούν ο έλεγχος πρωτοτυπίας των εργασιών με ιδιαίτερη προσοχή για επανάληψη εργασιών σε άλλα συνέδρια και περιοδικά στον ελλαδικό και στο διεθνή χώρο, καθώς και η ανταπόκριση των κριτών στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η κρίση γίνεται ανώνυμα από δύο τουλάχιστον κριτές. Σε περιπτώσεις κρίσιμης διαφωνίας των δύο κριτών, το κείμενο δίνεται και σε τρίτο κριτή. Η αποδοχή μιας εργασίας, η οποία συνοδεύεται από σύμφωνη θετική γνώμη δύο κριτών, γίνεται κατ’ αρχήν από την ΟΕ. Η τελική αποδοχή επικυρώνεται από τη ΣΕ.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Η ΟΕ αναζητά επιστήμονες διεθνούς κύρους ως προσκεκλημένους ομιλητές, κοινοποιώντας ανάλογη πρόσκληση για προτάσεις προς τα τακτικά μέλη της ΕΤΠΕ. Η επιλογή των προσκεκλημένων ομιλητών γίνεται από τη ΣΕ λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η κάλυψη μεγάλου εύρους ή επίκαιρων θεματικών, η συνεισφορά των προσκεκλημένων στο χώρο, οικονομικούς λόγους, κλπ.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο φορέας διοργάνωσης του συνεδρίου (Πανεπιστήμιο, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, Σχολές ή Τμήματα του ίδιου Ιδρύματος, δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο):

 • Αποδέχεται το συντονιστικό και επιστημονικό ρόλο της ΕΤΠΕ και των οργάνων της.
 • Πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία διοργάνωσης συνεδρίων.
 • Πρέπει να διαθέτει δυνατότητες εξεύρεσης χρηματοδότησης του συνεδρίου.
 • Πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής του Συνεδρίου. Στους πόρους συμπεριλαμβάνονται:
  • Υλικοτεχνικές Υποδομές: Αίθουσα κατάλληλη για την εναρκτήρια εκδήλωση. Αίθουσα για κεντρικές ομιλίες. Αίθουσες για παράλληλες συνεδρίες. Αίθουσες εργαστηρίων για πιθανές συνεδρίες εργασίας. Αίθουσες για συναντήσεις ομάδων. Χώρος εκθετών, κοινόχρηστος χώρος με υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο για εξυπηρέτηση των συνέδρων. Τεχνολογικός εξοπλισμός σε κάθε αίθουσα με υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά περίπτωση, μικροφωνικές εγκαταστάσεις.
  • Γραμματειακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
  • Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης αιθουσών.
  • Εξοπλισμό και προσωπικό για ηχογραφήσεις, φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο φορέας διοργάνωσης του Συνεδρίου θα πρέπει να καταθέσει ηλεκτρονικά πρόταση-εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία να περιέχει:

 • Πληροφορίες για τον συντονιστή, το φορέα διοργάνωσης (Τμήμα ή Τμήματα ή Ίδρυμα) και το Ίδρυμα υποδοχής.
 • Πληροφορίες για την κτιριακή υποδομή, την τεχνολογική υποδομή, τους ανθρώπινους πόρους, τη δυνατότητα διαμονής στην περιοχή, κλπ.
 • Χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας και υλοποίησης του συνεδρίου, καθώς και προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του. Προς διευκόλυνση των συνέδρων, το διπλό συνέδριο γίνεται τον Σεπτέμβριο, ενώ το «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» την άνοιξη, συνήθως το τελευταίο τριήμερο των διακοπών του Πάσχα.
 • Απόφαση Γ.Σ. του Τομέα ή Τμήματος διοργάνωσης για την αποδοχή και υποστήριξη της διεξαγωγής του συνεδρίου (μπορεί να υποβληθεί και σε διάστημα ενός μηνός μετά την αρχική πρόταση προς την ΕΤΠΕ).
 • Αναλυτικό προϋπολογισμό του συνεδρίου. Με το τέλος του συνεδρίου, γίνεται οικονομικός απολογισμός. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται ισόποσα μεταξύ ΕΤΠΕ και οργανωτή.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Βασικές αρχές διεξαγωγής Συνεδρίων της ΕΤΠΕ

 • Για το διπλό συνέδριο της ΕΤΠΕ το ποσοστό αποδοχής (acceptance ratio) των εργασιών είναι επιθυμητό να μην υπερβαίνει το 50 %.
 • Ειδικά για το συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» το ποσοστό αποδοχής μπορεί να αυξηθεί ανάλογα και με τον συνολικό αριθμό εργασιών που υποβάλλονται.
 • Το έντυπο κρίσης πρέπει να περιλαμβάνει και αξιολόγηση σε βαθμολογική κλίμακα ώστε να διευκολυνθεί η κατάταξη της εργασίας για best paper award, έτσι ώστε ένα ποσοστό (10-15%) των εργασιών (κατηγοριοποιημένες στις διάφορες θεματικές ενότητες του συνεδρίου), μετά από νέα κρίση (με ευθύνη της ΣΕ) να γίνεται προσπάθεια να δημοσιευθούν σε Special Issues σε περιοδικά συνεργαζόμενα με την ΕΤΠΕ.
 • Μπορεί να θεσμοθετούνται βραβεία (χρηματικά, συμβολικά) για τα καλύτερα – πρωτότυπα άρθρα νέων ερευνητών, ώστε να προσελκύονται στα συνέδρια νέοι επιστήμονες με ποιοτικές εργασίες. Σχετική ανακοίνωση εμφανίζεται στην αρχική ιστοσελίδα του ιστότοπου του συνεδρίου.
 • Σχετικά με την έκδοση για την έκδοση του τόμου στον οίκο Springer με τίτλο «Research on e-Learning and ICT in Education», σχετική ανακοίνωση εμφανίζεται στην αρχική ιστοσελίδα του ιστότοπου του συνεδρίου.
 • Σε κάθε εργασία που δημοσιεύεται στα πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μία τουλάχιστον εγγραφή συνέδρου.
 • Η κατανομή των εργασιών για κρίση στους κριτές γίνεται από την ΟΕ με σύμφωνη γνώμη της ΣΕ.
 • Οι αξιολογήσεις – φύλλα κρίσης των εργασιών από τους κριτές είναι στη διάθεση της ΣΕ.
 • Το συνέδριο προβάλλεται με όλα τα δυνατά μέσα (πχ εγγραφή σε δικτυακούς τόπους αντίστοιχων ενώσεων όπως η ACM, κλπ), ιδίως στο εξωτερικό ώστε να προσελκύονται ξένοι σύνεδροι.
 • Τα μέλη των επιτροπών που δεν συμμετέχουν ενεργά (με εργασίες ή/και κρίσεις εργασιών) σε τρία συνέδρια της Ένωσης, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές του επόμενου συνεδρίου.
 • Το έντυπο κρίσης πρέπει να αναφέρει ρητά ότι απαιτούνται αναλυτικά σχόλια. Κριτές οι οποίοι δεν παραδίδουν φύλλα κρίσης με ικανοποιητικά σχόλια δεν θα επιλέγονται στο μέλλον.
 • Πρέπει η 1η ανακοίνωση για το συνέδριο να γίνεται τουλάχιστο 16-20 μήνες πριν την ημερομηνία του συνεδρίου. Οι κρίσεις ολοκληρώνονται σε 1 – 1,5 μήνα, οι συγγραφείς έχουν 1,5 μήνα για τελικές διορθώσεις και 1 μήνα αργότερα να γίνεται η τελική αποδοχή των εργασιών (για να υπάρχει χρόνος να κάνει έλεγχο η ΣΕ στις βελτιώσεις των κειμένων και να ετοιμασθούν τα πρακτικά).
 • Εργασίες γραμμένες στα Ελληνικά πρέπει να συνοδεύονται και από περίληψη στα Αγγλικά.
 • Οι διοργανωτές του εκάστοτε συνεδρίου αναλαμβάνουν να μετατρέψουν κάθε μία από τις εργασίες σε αρχείο pdf και να τις «ανεβάσουν» σε εύλογο χρονικό διάστημα στο δικτυακό τόπο της ΕΤΠΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Βασική θεματολογία συνεδρίου

 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
Απομακρυσμένη διδασκαλία την περίοδο της πανδημίας COVID-19
Εκπαιδευτικά Σενάρια και Δραστηριότητες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ
Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα
Προσεγγίσεις ηλεκτρονικής και μικτής μάθησης στη σχολική εκπαίδευση
Διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0
Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
Ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση
Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Ρομποτική
Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ
Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Μεθοδολογίες έρευνας για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση