Προκήρυξη υποτροφίας «Μένη Τσιτουρίδου» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ προκηρύσσει μία υποτροφία τριετούς διάρκειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην προσχολική ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν νέοι/νέες υποψήφιοι/ες διδάκτορες, που είναι τακτικά, πάρεδρα και δόκιμα μέλη της ΕΤΠΕ. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να εγγραφεί μέλος στην ΕΤΠΕ.

Η υποτροφία είναι διάρκειας τριών ετών και αφορά την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης εργασιών, οι οποίες θα παραχθούν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, σε διεθνή έγκριτα περιοδικά ή και σε διεθνή συνέδρια μέχρι του ύψους των 3000€. Η υποτροφία θα πρέπει αναφέρεται στην ενότητα “acknowledgements” των εργασιών.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με βάση την ερευνητική πρόταση που θα κατατεθεί. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΠΕ. Προβλέπεται αντικατάσταση μέλους σε περιπτώσεις ασυμβίβαστου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση komis@upatras.gr.

  1. Αίτηση.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  3. Ερευνητική πρόταση της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο.
  4. Βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος για την έναρξη της διδακτορικής διατριβής στην οποία αναγράφεται η τριμελής επιτροπή και το θέμα ή η θεματική της διατριβής.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος είναι κάτω των 35 ετών.

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

ΑΙΤΗΣΗ

Προς: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ
Από:  
Ημερομηνία:  
Θέμα: Υποβολή αίτησης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλω αίτηση για χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΤΠΕ.

Σας υποβάλλω συνημμένα:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος για την έναρξη της διδακτορικής μου διατριβής, στην οποία αναγράφεται η τριμελής επιτροπή και το θέμα ή η θεματική της διατριβής
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος είναι κάτω των 35 ετών.
  • Ερευνητική πρόταση
  • Άλλο:

 

Με τιμή,

 

Όνομα/Υπογραφή

 

Οδηγός Ερευνητικής Πρότασης

Σκοπός μιας ερευνητικής πρότασης είναι η όσο το δυνατό καλύτερη αποτύπωση του θέματος, της μεθοδολογίας, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της συνεισφοράς της διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας / ηλεκτρονικής μάθησης.

Δομή της ερευνητικής πρότασης

Γενικά η ερευνητική πρόταση ακολουθεί τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας.

Τίτλος

Παρουσιάζεται ο τίτλος της εργασίας.

Εισαγωγή – Εννοιολογικό πλαίσιο (500 λέξεις)

Παρουσιάζεται, μέσω βασικής τεκμηρίωσης (κυρίως επισκοπήσεις), το επιστημονικό πεδίο και ο συγκεκριμένος τομέας στον οποίο εντάσσεται το υπό μελέτη θέμα. Γίνεται σύντομη και περιεκτική αναφορά σε πρόσφατες παρόμοιες εργασίες. Στην εισαγωγή οριοθετούνται το θεωρητικό υπόβαθρο και διατυπώνεται το πρόβλημα που θα μελετηθεί. Επισημαίνεται η σπουδαιότητα του υπό μελέτη θέματος, οι ελλείψεις της βιβλιογραφίας ή τα στοιχεία πρωτοτυπίας που θα καλύψει η εργασία δηλαδή η συμβολή της στο πεδίο. Συνήθως καταλήγει με τον κύριο στόχο της εργασίας.

Συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση

Περιγράφεται συνοπτικά και περιεκτικά η συνεισφορά της διατριβής στο πεδίο.

Μεθοδολογία (700 λέξεις)

Ερευνητικοί στόχοι

Εκφράζονται οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας με τη μορφή ερευνητικών ερωτημάτων ή ερευνητικών υποθέσεων.

Δείγμα

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος και ο τρόπος επιλογής του.

Διαδικασία

Παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης του ερευνητικού σχεδίου και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τη μελέτη του θέματος, όπως και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση ανάπτυξης ειδικού λογισμικού ή τεχνολογίας, αυτό μπορεί να παρουσιασθεί σε χωριστή ενότητα πριν από αυτή της μεθοδολογίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα (300 λέξεις)

Παρουσιάζονται τα πιθανά αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης.

Αναφορές και Βιβλιογραφία

Παρουσιάζονται οι αναφορές της ερευνητικής πρότασης.

Τις αναφορές της πρότασης μπορεί να ακολουθεί βασική βιβλιογραφία η οποία μελετήθηκε για την εκπόνηση της και θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία.

Χρονοδιάγραμμα

Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διατριβής.

 

Οδηγός αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

Πρωτοτυπία 10, Μεθοδολογία έρευνας 10, Ωριμότητα πρότασης (προς υλοποίηση) 10, Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 10, Βιογραφικό υποψηφίου 10.