Υποστήριξη των φοιτητών που εκπονούν πτυχιακή εργασία στο Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ

Το Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (ΠΣ ΠΛΗ) προσφέρεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του ΕΑΠ. Οι φοιτητές πρέπει να μελετήσουν με επιτυχία δώδεκα Θεματικές Ενότητες (εννέα υποχρεωτικές και τρεις επιλογής) για να λάβουν το πτυχίο – κάθε ΘΕ αντιστοιχεί σε τρία εξαμηνιαία μαθήματα. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. H ΘΕ ΠΛΗ40 «Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού» διατίθεται ως κατ’επιλογήν υποχρεωτική στο 4ο έτος των σπουδών. Κύριος σκοπός της είναι να ασκηθούν οι φοιτητές στη διερεύνηση ειδικών θεμάτων και ανάπτυξη συστημάτων σε τομείς της Πληροφορικής. Στη συνέχεια περιγράφεται η συμβολή των ΤΠΕ στην υποστήριξη των φοιτητών της ΠΛΗ40.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1671)