Υποστήριξη εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων με χρήση της πλατφόρμας ΕVE

Η παρούσα εργασία εισάγει τον όρο Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για να περιγράψει περιβάλλοντα μάθησης που στοχεύουν να προάγουν το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης από απόσταση και βασίζονται στην τεχνολογία των Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων. Το Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον που παρουσιάζεται έχει υλοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας EVE, η οποία είναι μια πλατφόρμα για την υποστήριξη Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα βασίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες, όπως VRML και Java. Στην παρούσα εργασία η πλατφόρμα EVE πλαισιώνεται από τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών έτσι ώστε να παρέχει μια πλήρη εκπαιδευτική κοινότητα που υποστηρίζει υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση τόσο ασύγχρονες όσο και σε πραγματικό χρόνο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2098)