Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία διερεύνηση και ταξινόμηση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται διεθνώς, για την υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, μέσα από ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Αναφέρονται τα οφέλη τα οποία αποκομίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιώντας συσκευές και λογισμικά Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και οι παράγοντες και προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα τους. Στη συνέχεια περιγράφονται οι νέες τάσεις υλοποίησης Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και αξιοποίησης των φορητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα και tablets). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά θεωρούμε ότι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων) για τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η τεχνολογία στην υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθιστά εφικτή την υιοθέτηση καταλληλότερων εργαλείων και πρακτικών, η ενσωμάτωση των οποίων στην καθημερινή σχολική ζωή, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)