Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Παρουσιάζεται ο σκοπός, οι κατηγορίες χρηστών, η δικτυακή αρχιτεκτονική και οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και δίνονται συνοπτικά στοιχεία χρήσης για κάθε μία από αυτές. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης δίνονται αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον σημαντικό βαθμό αποδοχής και χρήσης των υπηρεσιών αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 326)