Υλοποίηση Προτύπων Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη java.net στα πλαίσια του Μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών του κύκλου Πληροφορικής του ΤΕΕ

Στην εργασία αυτή κάνουμε χρήση της βιβλιοθήκης net της java, για την υλοποίηση μιας δικτυακής εφαρμογής, που έχει σαν σκοπό την καλύτερη κατανόηση κάποιων τοπολογιών και προτύπων που διδάσκονται στο μάθημα Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών του Β’ κύκλου της ειδικότητας πληροφορικής του ΤΕΕ. Πιο συγκεκριμένα θα δείξουμε πως μπορούν οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση να υλοποιήσουν αρχικά την τοπολογία του δακτυλίου και στη συνέχεια το πρότυπο δακτυλίου με κουπόνι. Οι μαθητές δούλεψαν ανά ζεύγη. Ένας υλοποίησε τον εξυπηρέτη(server) και ο άλλος τον εξυπηρετούμενο(client). Πιστεύουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να υλοποιούν αντίστοιχες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος των δικτύων. Η βιβλιοθήκη net της java μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αποφύγουμε ανούσιες λεπτομέρειες και να επικεντρωθούμε στις βασικές έννοιες όπως θα δείξουμε στη συνέχεια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1371)