Υλοποίηση διαθεματικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πάτρας με την χρήση των ΤΠΕ

Στο ΣΔΕ Πάτρας, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, το σχολικό έτος 2007-08, εντάχθηκαν, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών, προγράμματα διάφορων δραστηριοτήτων (Ζουρίδης, κ.ά., 2007), ετήσιας διάρκειας Ο περιβαλλοντικός με τον πληροφορικό γραμματισμό υλοποίησαν διαθεματικό πρόγραμμα με θέμα το νερό. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project και ως τελικό προϊόν παράχθηκε μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων (animation) υποστηριζόμενη από μία παρουσίαση σε PowerPoint. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πορεία των δραστηριοτήτων, για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου δράσης, καθώς και η συμβολή των ΤΠΕ στη δημιουργία του τελικού προϊόντος και στην επίτευξη των στόχων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 596)