«Βρες τη Λέξη τη Σωστή, Ποίημα Κάνε στη Στιγμή»: Διδακτικό Σενάριο με τη Χρήση των ΤΠΕ

Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τάξη του νηπιαγωγείου και σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών -ΔΕΠΠΣ, 2003 & Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο, 2011- ο εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής καλείται να ενσωματώσει τις Νέες Τεχνολογίες στην καθημερινή πρακτική. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως δυναμικού εργαλείου διδασκαλίας συμβάλλει στην οικοδόμηση και στη διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου «Παιχνίδια με τις λέξεις», το οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας με στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης των νηπίων και ειδικότερα της δεξιότητας της ομοιοκαταληξίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 104)