Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Παραγόντων που επηρεάζουν την Επιτυχή Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πολύχρονες έρευνες στο πεδίο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση έχουν αποσαφηνίσει σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική να γίνει με τέτοιο τρόπο που να ενισχύει ουσιαστικά τη μάθηση. Από την άλλη πλευρά η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων καινοτόμων εργαλείων αλλά και προσεγγίσεων που κάνουν απαραίτητη τη συνέχιση αυτών των ερευνών. Στο παρακάτω άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 221)