Βιντεομαθήματα: Μία διδακτική παρέμβαση στη Γεωγραφία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα βιντεομαθήματα (videotutorials) ως ένα εναλλακτικό μέσο διδασκαλίας το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, επισημαίνονται οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η χρησιμοποίηση βιντεομαθημάτων στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα βασικά στάδια σχεδίασης και υλοποίησης ενός βιντεομαθήματος και τέλος, παρουσιάζεται ένα πιλοτικό βιντεομάθημα το οποίο στόχο έχει να συμπληρώσει το δάσκαλο, κατά τη διδασκαλία μιας ενότητας από το σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας (Ε’ Δημοτικού).
(Πλήθος ανακτήσεων: 55)