Βελτιωτική Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μαθηματικών και Γλώσσας για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και αξιολογείται το πρώτο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται στα δημόσια ελληνικά Νηπιαγωγεία. Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό Μαθηματικών και Γλώσσας για νήπια. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια καινοτόμων παρεμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία. Παρουσιάζεται η δομή και τα περιεχόμενα του λογισμικού και πραγματοποιείται αξιολόγηση με κριτήρια την παιδαγωγική καταλληλότητα, τη σχέση του με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών, τη διεπαφή με το χρήστη, καθώς και την τεχνoλογική του αρτιότητα, όπως αυτά αναδύονται μέσα από ερευνητικά δεδομένα και θεωρητικούς προβληματισμούς, έπειτα από επισκόπηση της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις βελτιστοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1023)