Βασισμένοι στη Μετάφραση: Μεταφράζουμε, εμβαθύνουμε, επικοινωνούμε σε περιβάλλον wiki

Η διδακτική μας πρόταση, αξιοποιώντας τη δυναμική των ΤΠΕ, συνδέει διαθεματικά τα διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται στη Β’ Λυκείου: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Έκφραση-Έκθεση και Λογοτεχνία, πάνω στον κοινό άξονα μελέτης και παραγωγής της γλώσσας. Παράλληλα αξιοποιεί και την αφομοιωμένη σχολική γνώση του παρελθόντος (Έκφραση-Έκθεση, Θεατρολογία). Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σενάριο βασισμένο στη διαδικασία της μετάφρασης και στις δυναμικές προεκτάσεις της. Το εγχείρημα που θεωρητικά υποστηρίζεται από τις αρχές του κονστρουκτιβισμού, ακολουθεί την επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας και τις πρακτικές της συνεργατικής μάθησης. Συγχρόνως, δίνοντας έμφαση στη διαδικτυακή έρευνα, αξιοποιεί εργαλεία του διαδικτύου και συγκεκριμένα εφαρμογές τύπου wiki αλλά και τα ηλεκτρονικά εργαλεία ενδογλωσσικής μετάφρασης και των λεξικών
(Πλήθος ανακτήσεων: 146)