Βασικά σηµεία της σύγχρονης δικτυακής επικοινωνίας στα πλαίσια της οικοδόµησης µιας δικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες διαχείρισης της σύγχρονης δικτυακής επικοινωνίας και τα θέματα συζήτησης τα οποία προέκυψαν κατά την οικοδόμηση μιας δικτυακής κοινότητας μάθησης εκπαιδευτικών των Μαθηματικών (ΔΚΜ) με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική τους πράξη. Για το χτίσιμο της ΔΚΜ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ‘εποικοδομιστικού πειράματος διδασκαλίας’ (Cobb, Wood & Yakel, 1990) στο περιβάλλον του Διαδικτύου. Η ΔΚΜ οικοδομήθηκε με βάση το εκπαιδευτικό λογισμικό Geometry II (Laborde, 1990 ). Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικοί αρχικοί άξονες σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος της ΔΚΜ..
(Πλήθος ανακτήσεων: 628)