Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του εικονικού νησιού της μεσογειακής φώκιας

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη χρήση ενός τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος πολλών χρηστών για την διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Το περιβάλλον στηρίχθηκε στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού Opensimulator. Ομάδα στόχος ήταν μαθητές της Στ΄ τάξης. Για να εξεταστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξήντα μαθητές δημοτικού σχολείου στη Ρόδο χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα διδάχθηκε συμβατικά, στη δεύτερη ομάδα η διδασκαλία ήταν τεχνολογικά εμπλουτισμένη και η τρίτη ομάδα χρησιμοποίησε το εικονικό περιβάλλον. Το γνωστικό υλικό σε όλες τις ομάδες ήταν το ίδιο. Ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν με pre- και delayed post-tests και με ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος από τους μαθητές. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν το εικονικό περιβάλλον είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες. Επιπρόσθετα, οι μαθητές εξέφρασαν ιδιαίτερα θετική άποψη για αυτό, τονίζοντας το στοιχείο της διασκέδασης. Από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα χρήσης. Τα αποτελέσματα οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)