ΤΠΕ, Συνεργατικότητα και Μουσική στο Δημοτικό Σχολείο: Αντιλήψεις των μαθητών

Οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες που έχουν οι μαθητές σε θέματα χρήσης Η/Y, συνεργατικότητας, και μουσικής εκπαίδευσης, με έμφαση στη μουσική σύνθεση, παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 54 παιδιά της Ε’ τάξης, επιλεγμένα από τρία δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών χρησιμοποιεί τον Η/Υ κυρίως ως πηγή εξεύρεσης πληροφοριών, για γραφή-επεξεργασία κειμένου και για παιχνίδια και λιγότερο για τη μουσική εκπαίδευσή τους. Βρέθηκε ότι τα παιδιά βλέπουν θετικά την συνεργασία με άλλα πρόσωπα και κυρίως με τους συμμαθητές τους, ενώ βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα διδασκαλίας της μουσικής με τη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα ελκυστική τη σύνθεση μουσικής μέσω Η/Υ. Προτείνεται ότι, για να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην μουσική εκπαίδευση θα πρέπει οι Η/Υ να ενσωματωθούν σε δραστικά αναμορφωμένα μουσικά προγράμματα προσφέροντας κίνητρα, νέα μέσα και οφέλη στη μουσική εκπαίδευση των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 548)