ΤΠΕ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: η έρευνα στον ελληνικό χώρο

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του πλαισίου σύνδεσης των ΤΠΕ με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα από εκπαιδευτικές εφαρμογές και έρευνες που αφορούν τον ελλαδικό χώρο. Η επισκόπηση των εργασιών μελετά τους τρόπους χρήσης των ΤΠΕ στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τους λόγους που τις υπαγορεύουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 352)