ΤΠΕ και οικονομική εκπαίδευση: Η τεχνολογία συναντά τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων;

Η εμφάνιση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η αναζήτηση για διδακτικές μεθόδους και καινοτομίες δημιούργησε νέα δεδομένα και στην οικονομική εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία, μέσα από μια επισκόπηση της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, επιχειρεί να εξετάσει το ζήτημα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων και να αποτυπώσει τα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυνατότητες των Ν.Τ. δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς στην οικονομική εκπαίδευση κι ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές/φοιτητές τάσσονται θετικά υπέρ της χρήσης των ΤΠΕ, εντούτοις δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση στη μάθηση όταν χρησιμοποιούνται. Οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί, με κίνητρο την τεχνολογία, χρειάζεται να επανασχεδιάσουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης των οικονομικών μαθημάτων και να συνδυάσουν την τεχνολογία με τις παιδαγωγικές αρχές των μοντέλων διδασκαλίας
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)