Τοποθετημένες πρακτικές (τεχνολογικού) γραμματισμού παιδιών Ρομά

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η μελέτη των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού (συμβατικού και ψηφιακού), στις οποίες συμμετέχουν παιδιά Ρομά που ζουν σε ένα συνοικισμό ενός μεγάλου αστικού κέντρου της Β. Ελλάδος, και έχει ως στόχο τη διερεύνηση των χρήσεων και των λειτουργιών που παίρνει ο γραμματισμός στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την αγκίστρωση του γραμματισμού στα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα στα οποία καλείται να λειτουργήσει, καθώς ευθυγραμμίζεται σε κάθε περίπτωση με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και έρχεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους. Αυτό σημαίνει ότι ο γραμματισμός δεν μπορεί να συνοδεύεται από άκριτο θετικό πρόσημο ανεξάρτητα από το συγκειμενικό πλαίσιο εισαγωγής και χρήσης του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 300)