Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υποψήφιων εκπαιδευτικών

To wiki είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να παρέχει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης με κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών αξιοποίησής του ως παιδαγωγικού εργαλείου στην εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών με την παρατήρηση όμως ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους το πλαίσιο οργάνωσης των δραστηριοτήτων που υλοποίησαν σε wiki δεν ακολουθεί κάποιο μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε μία συνεργατική δραστηριότητα συγγραφής εκπαιδευτικών σεναρίων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς, η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το μοντέλο των 5 σταδίων της Salmon και υλοποιήθηκε σε wiki, αποτιμώντας έτσι το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας καταγράφουν ότι το wiki παρείχε ευκολία πρόσβασης και χρήσης, καθώς επίσης διευκόλυνε τη συνεργασία των συμμετεχόντων και τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το wiki συνέβαλε στην οικοδόμηση της γνώσης τους στο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή στη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων, αλλά και στην γενικότερη ανάπτυξη της γνώσης τους. Η συνολική θετική αποτίμηση της εμπειρίας που είχαν οι συμμετέχοντες για την υλοποίηση στο περιβάλλον wiki της δραστηριότητας που σχεδιάστηκε σύμφωνα με το μοντέλο των 5 σταδίων της Salmon υποδεικνύει ότι το wiki ενδείκνυται ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 46)