Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια μελέτη περίπτωσης (case study) που περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός συστήματος για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου (ΕΑΔ) που αναφέρεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από την εταιρεία ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ και είχε ως τελικό αποδέκτη την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΕΠ) της ΕΥΔΑΠ. Οι θεματικές περιοχές του έργου αφορούν στην οργανωτική δομή και στις υπηρεσίες της ΔΕΠ, στη λειτουργία του λογισμικού BCC που χρησιμοποιείται από την ΔΕΠ καθώς και στη χρήση πακέτων λογισμικού γραφείου. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι εμπειρίες από την υλοποίηση αυτού του έργου που είναι μεγάλης έκτασης και αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης ΕΑΔ. Αρχικά περιγράφονται με συντομία, η οργάνωση και τα στάδια ανάπτυξης του έργου. Στη συνέχεια αναλύεται η εκπαιδευτική μεθοδολογία και η ανάλυση της δομής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υλοποιήθηκε. Τέλος παρατίθενται η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος
(Πλήθος ανακτήσεων: 177)