Το ScratchJr ως Εργαλείο για τη Διδασκαλία Βασικών Προγραμματιστικών Εννοιών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διεθνείς έρευνες έχουν αναδείξει τη χρησιμότητα της διδασκαλίας του προγραμματισμού στα παιδιά νεαρής ηλικίας για την ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων. Στις μέρες μας είναι πλέον διαθέσιμα περιβάλλοντα προγραμματισμού τα οποία απευθύνονται και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς οι παιδαγωγοί αναπροσαρμόζουν τις απόψεις τους σχετικά με το ηλικιακό κατώφλι στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό. Το ScratchJr αποτελεί ένα νέο εργαλείο το οποίο φιλοδοξεί με διασκεδαστικό και εποικοδομητικό τρόπο να εισάγει τις έννοιες του προγραμματισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται μια συνοπτική εισαγωγή στα χαρακτηριστικά του ScratchJr και επιχειρείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας μικρής κλίμακας πιλοτικής έρευνας για την αξιολόγηση αυτού του εργαλείου για τη διδασκαλία βασικών εννοιών προγραμματισμού στην προσχολική τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)