Το Πρότυπο Περιγραφής, Ανάλυσης και Κατηγοριοποίησης Προσεγγίσεων Ποιότητας Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας (EQO)

Ένας μεγάλος αριθμός από διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με μεθόδους, πρότυπα και διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικής μάθησης αναπτύσσονται διεθνώς. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις, οι οποίες προσεγγίζουν τα θέματα της ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση από διαφορετικές προοπτικές, όπως τον έλεγχο, την διοίκηση, την διασφάλιση, την τυποποίηση, και την αξιολόγηση της, ελκύουν συνεχώς το ερευνητικό αλλά και το πρακτικό ενδιαφέρον στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. Διαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη της ανάπτυξης ενός κοινά αποδεκτού πρότυπου περιγραφής, ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών προσεγγίσεων ποιότητας που βρίσκουν ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στην ηλεκτρονική μάθηση. Ένα τέτοιο μοντέλο μεταδεδομένων, αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση (European Quality Observatory – EQO), με στόχο την υποστήριξη όλων των φορέων που ενδιαφέρονται για θέματα ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το πρότυπο μοντέλο του EQO, όπως και την αξιοποίησή του από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση που συλλέγει και κατηγοριοποιεί περιγραφές προσεγγίσεων ποιότητας μέσω της κατάλληλης δικτυακής πύλης (www.eqo.info) με στόχο την πληροφόρηση και την διάδοσή τους σε ενδιαφερόμενους χρήστες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 608)