Το μάθημα της «Διερεύνησης»: από το σχεδιασμό στην ένταξή της στη σχολική μονάδα

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν μέσο ενθάρρυνσης νέου τύπου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μέσα από τη δημιουργία ανοιχτών μοντέλων μάθησης, που δίνουν έμφαση στη «διαδικασία» της μάθησης. Η Διερεύνηση εφαρμόστηκε σε μικρό αριθμό σχολείων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ως νοητικά εργαλεία στα χέρια των μαθητών, προωθώντας τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Η εργασία μελετά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η «Διερεύνηση» σε ένα σχολείο εφαρμογής, όπως και τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται ο εμπνευστής της, οι σχεδιαστές δραστηριοτήτων και οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά στους στόχους που προωθεί, τη θέση της στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνει σε συνθήκες τάξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1348)