Το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Πα- ράμετροι για την αποτελεσματική διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) εστιάζει με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γενικής χρηστικότητας και μεθοδολογικού χαρακτήρα. Με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων, το μάθημα χαρακτηρίζεται εργαστηριακό και περιλαμβάνει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σαφείς κατευθύνσεις για την πρακτική εφαρμογή, των εννοιών που διαπραγματεύεται, σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Εν τούτοις εντοπίζονται, από διδάσκοντες και μαθητές, μία σειρά προβλημάτων που συχνά ενοχοποιούνται για την αναποτελεσματική διδασκαλία του αντικειμένου, γεγονός που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των μαθητών στις γενικές εξετάσεις. Σκοπός της προτεινόμενης συζήτησης ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος είναι η αναγνώριση, οριοθέτηση και απάντηση των κυριότερων προβληματισμών στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σαφούς πλαισίου για τη διδασκαλία του μαθήματος με στόχο την ενιαία θεώρηση του αντικειμένου από το σύνολο των διδασκόντων και την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος στο πλαίσιο που ορίζει το ΑΠΣ, όπως αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής και ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 322)