Το λογισμικό ‘μαθαίνω τα άρθρα’ για την αντιμετώπιση προβλημάτων δυσορθογραφίας

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα εργαλείο παρέμβασης για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών σε συγκεκριμένα προβλήματα δυσορθογραφίας. Το λογισμικό ‘μαθαίνω τα άρθρα’ που δημιουργήθηκε, περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εκμάθηση της σωστής γραφής των ομόηχων άρθρων. Εμπειρική μελέτη έδειξε ότι μαθητές με προβλήματα δυσορθογραφίας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη γραφή των άρθρων ενώ ταυτόχρονα τονώθηκε η αυτοεκτίμησή τους και ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση τους, μετά τη διαδικασία παρέμβασης με το λογισμικό ‘μαθαίνω τα άρθρα’.
(Πλήθος ανακτήσεων: 577)