Το facebook στην καθημερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηματολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας

Το facebook είναι ο δημοφιλέστερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης και αρκετοί έφηβοι έχουν δημιουργήσει προφίλ, συνομιλούν με φίλους και δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα. Η εργασία αυτή διερευνά το ενδιαφέρον των εφήβων μαθητών/τριών για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων στο facebook. Συμμετείχαν 116 κορίτσια και 92 αγόρια από δύο σχολεία του Πειραιά. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο 14 δηλώσεων. Καταλήξαμε σε 10 δηλώσεις που αποτελούν έναν παράγοντα με αξιοπιστία (εσωτερική συνοχή) Cronbach Alpha ίση με 0,8. Ο παράγοντας «Ιδιωτικότητα» βρέθηκε να συνδέεται σημαντικά μόνο με τη μεταβλητή φύλο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κορίτσια, συγκριτικά με τα αγόρια, ενδιαφέρονται περισσότερο για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων. Η συχνότητα χρήσης του facebook από τους μαθητές/τριες δεν συνδέεται σημαντικά με κανέναν από τους παράγοντες ιδιωτικότητα, φύλο, ηλικία. Προτείνεται η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 81)