Το έργο “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση” : Μια αποτίμηση της υλοποίησής του στο νομό Ιωαννίνων

Η έρευνα που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή αποτελεί μια αποτίμηση της υλοποίησης του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» στο Νομό Ιωαννίνων. Διενεργήθηκε σε 1165 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν αξιολόγησαν θετικά το Πρόγραμμα και τη διδακτική μεθοδολογία των εισηγητών. Ανέδειξαν δε μια σειρά παραμέτρων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη, που αφορούν στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά λογισμικά, στις μεθοδολογίες εφαρμογής στην πράξη και στη διαχείριση των μαθητικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο υπολογιστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1503)