Το Διαδίκτυο ως Μέσο Επικοινωνίας και Μάθησης: Το Παράδειγμα των Δικτύων ΣΕΠ σε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το πρόγραμμα των σχολικών δικτύων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) που υλοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 σε εκπαιδευτικές μονάδες του Ν. Δωδεκανήσου. Η καινοτομία των προγραμμάτων αυτών βασίζεται στην ιδέα της αξιοποίησης του Διαδικτύου και των ΤΠΕ ως εργαλείο ενημέρωσης και γνώσης γύρω από ζητήματα ΣΕΠ και, παράλληλα, ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επίλυσης προβλημάτων. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και στη συνεργασία των μαθητών κάθε σχολείου, ενώ διαπιστώθηκε χαμηλή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μαθητές από διαφορετικά σχολεία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 289)