Το διαδίκτυο και η χρήση του από εκπαιδευτικούς της Α' Βάθμιας εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ταχεία διάδοση της χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου στις αναπτυγμένες χώρες. Μετά το 1990 παρατηρείται η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Στην ανακοίνωση εξετάζουμε αν οι εκπαιδευτικοί της Α' βάθμιας εκπαίδευσης είναι εξοικειωμένοι/ες με το διαδίκτυο, κατά πόσον το χρησιμοποιούν ως μέσο ενημέρωσης και αν το χρησιμοποιούν ως μέσο για τη διδασκαλία τους. Εξετάζουμε επίσης αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη χρήση του διαδικτύου από τα δύο φύλα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια από τις 12/12/2004 έως τις 23/12/2004 και δείγμα το 10% των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην 1η περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματά της έδειξαν διαφοροποιήσεις των δυο φύλων όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου καθώς και έλλειψη εξοικείωσης σε μεγάλο βαθμό με το συγκεκριμένο μέσο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2138)