Θρησκευτικά και πληροφορική, συμπεράσματα και αξιολόγηση ενός εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας

Στην εισήγηση αυτή γίνεται μια παρουσίαση της εμπειρίας που αποκομίστηκε από τη διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και Λύκειο και της Πληροφορικής στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Αφορμή για την προσπάθεια ήταν: 1. ο περιορισμός των προβλημάτων που απορρέουν από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε μία τυπική σχολική αίθουσα αντικαθιστώντας τη με μία αίθουσα πολυμέσων. 2. η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της διδακτικής διαδικασίας. 3. η ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από την συμμετοχή τους στη διαδικασία προετοιμασίας του μαθήματος των θρησκευτικών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επικοινωνιών και πολυμέσων. Η όλη προσπάθεια αξιολογήθηκε τόσο από τους καθηγητές που συμμετείχαν σε αυτή όσο και από τους μαθητές με τη μορφή ερωτηματολογίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 873)