Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δάφνη» για την καλλιέργεια στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου και κατανόησης

Η εισαγωγή των υπολογιστών, μέσα στην τάξη αδιαμφισβήτητα, έχει επιφέρει αλλαγή στο παραδοσιακό σκηνικό, καθώς προάγει νέες συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων τα καθιστούν ισχυρά μέσα επικοινωνίας, διάδοσης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Την ίδια στιγμή, είναι άριστα μέσα διδασκαλίας και μάθησης. Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού «Δάφνη», τη δομή και την οργάνωσή του. Η «Δάφνη» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που στοχεύει στην καλλιέργεια γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου και κατανόησης, σε μαθητές με και χωρίς δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου που φοιτούν στην τρίτη τάξη δημοτικού..
(Πλήθος ανακτήσεων: 800)