Θεωρητικά, ιστορικά και οντολογικά προαπαιτούμενα για μία αποτελεσματική διδασκαλία STEM στην Τεχνική Εκπαίδευση

Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) προβλέπεται ένα δίωρο διδασκαλίας STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση των θεωρητικών, ιστορικών και οντολογικών προϋποθέσεων ώστε ο διδάσκων να είναι σε θέση να υλοποιήσει με αποτελεσματικούς τρόπους μία διδασκαλία SΤΕΜ για τους μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Το άρθρο αυτό αναλύει τους βαθμούς δυσκολίας που προκύπτουν καθώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να θέσει προτεραιότητες για να υλοποιήσει τη γραμμή μάθησης. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά, ιστορικά και οντολογικά προαπαιτούμενα που είναι αναγκαία για τον εκπαιδευτικό προκειμένου υλοποιήσει μία αποτελεσματική διδασκαλία STEM εντός της ΤΕΕ. Στηριζόμενοι σε διάφορες δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσει ο μαθητής παρουσιάζουμε το γνωστικό πλαίσιο που θα πρέπει να δομηθεί στα πλαίσια της διαδικτυακής συνεργατικής τεχνολογίας ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή στους επαγγελματικούς τομείς των ειδικοτήτων που θα επιλέξουν οι μαθητές της ΤΕΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)