Θεωρίες μάθησης και τεχνικές εκπαίδευσης. Εφαρμογή Διαδραστικού Πολυμεσικού Περιβάλλοντος (ΔΠΠ) για τη διδασκαλία, αυτοεκπαίδευση, εκμάθηση προγραμματισμού και μελέτη - αξιολόγηση των παιδαγωγικών του χαρακτηριστικών

Η εργασία αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πολυμεσικών χαρακτηριστικών των διαδραστικών περιβαλλόντων στη διαδικασία της διδασκαλίας και της αυτοεκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, τα μαθησιακά αποτελέσματα που πηγάζουν από αυτήν. Εφαρμόζεται ένα Διαδραστικό Πολυμεσικό Περιβάλλον (ΔΠΠ), βασισμένο στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης με σκοπό την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με επιδίωξη την ταυτόχρονη αύξηση της μαθησιακής απόδοσης και της μεταφοράς μεγαλύτερου γνωστικού φορτίου. Η συνεισφορά του συνίσταται στην ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας, ενισχύοντας τις αποδεκτές μορφές εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των παιδαγωγικών του χαρακτηριστικών συνάγει στην επιστημονική επίδραση κατά τη χρήση και λειτουργία του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1164)