Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Τεχνική Εκπαίδευση με τη μέθοδο Project. Χρήση των Lego Mindstorms στη διδασκαλία του προγραμματισμού

Η παρούσα εργασία στοχεύει να συνεισφέρει στη διερεύνηση του κατά πόσο η χρήση της ρομποτικής μπορεί να συμβάλλει θετικά στην κατάκτηση μέρους των διδακτικών στόχων του μαθήματος «Στοιχεία Προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ του τομέα της Πληροφορικής και στην αύξηση της μαθητικής εμπλοκής στο μάθημα του προγραμματισμού στα Επαγγελματικά Λύκεια. Η βασισμένη στη μέθοδο Project εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Δημητρίου, και σ’ αυτήν συμμετείχαν οι μαθητές της Γ’ τάξης του τομέα της Πληροφορικής. Στο διδακτικό σενάριο «Οχήματα Αυτόματης Πλοήγησης» οι μαθητές καλούνταν να κατασκευάσουν ένα ρομπότ το οποίο να μπορεί αυτόματα να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή, να ανιχνεύει εμπόδια, να δέχεται εντολές από τον χρήστη και να παράγει οπτικά ή ηχητικά σήματα προειδοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)