Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Στο κείμενο που ακολουθεί εντοπίζονται ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και ορίζουν τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό με έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ποιότητα στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση δεν θα υπάρξει ποτέ αν δεν προσδιοριστεί το σημαντικό των περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλικού με μετρήσιμα στοιχεία και το παιδαγωγικό θεμέλιο της διδακτικής και μαθησιακής μεθοδολογίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 99)