Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και εφαρμογή συλλογιστικών στρατηγικών από μαθητές10 ετών: Τι αποκαλύπτουν για τις συλλογιστικές στρατηγικές που εφαρμόζουν;

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τεχνικών διερεύνησης πληροφοριών που επιλέγουν να εφαρμόσουν σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μαθητές ηλικίας 10 ετών α)με την επίδοσή τους σε συγκεκριμένα ερωτήματα και β) με τις συλλογιστικές στρατηγικές που εφαρμόζουν. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές με την καλύτερη επίδοση ήταν αυτοί που δεν αρκέστηκαν στη φυλλομέτρηση των πληροφοριών, αλλά αξιοποίησαν με επιτυχία τα εργαλεία φιλτραρίσματος. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές με την καλύτερη επίδοση στο τεστ ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν το εργαλείο του φιλτραρίσματος πληροφοριών στη βάση δεδομένων, ενώ εφάρμοζαν συγκεκριμένες συλλογιστικές στρατηγικές, όπως είναι η διατύπωση υποθέσεων και ο έλεγχος τους, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συναινούν υπέρ της άποψης ότι οι μαθητές 10 ετών μπορούν να εφαρμόζουν εργαλεία φιλτραρίσματος σε βάσεις δεδομένων, καθώς επίσης ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 825)