Τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας ενός μαθήματος Ιστορίας στην Δ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τους δύο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της εποχής (δωρική- ιωνικό), την αγγειογραφία (μελανόμορφα – ερυθρόμορφα αγγεία) και τη γλυπτική (κούροι και κόρες). Μέσα από τις προτεινόμενες ψηφιακές δραστηριότητες, οι μαθητές θα διερευνήσουν, θα συλλέξουν πληροφορίες, θα τις επεξεργαστούν, θα τις παρουσιάσουν και θα γνωρίσουν την αρχαϊκή τέχνη. Το αντικείμενο διδασκαλίας ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και στη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου «Ιστορία» της Δ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)