«Ταξιδεύω στο Χρόνο και Μαθαίνω… την Ιστορία της Θεσσαλονίκης»: Ένα Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδακτική Προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας

Σκοπός της παρούσας εισήγησης δεν είναι η εμβάθυνση σε θέματα προσέγγισης της ιστορίας εν γένει, ούτε η κριτική στάση απέναντι στις μεθόδους διδακτικής της ιστορίας, αλλά η παρουσίαση ενός προτεινόμενου εναλλακτικού- συμπληρωματικού τρόπου διδασκαλίας της μέσω ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 525)