Τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους: μία δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης με χρήση Η/Υ από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου στο μάθημα της Ιστορίας

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει α) τον τρόπο με τον οποίο μαθητές της πρώτης Λυκείου δημιουργούν και κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες για την έννοια της πόλης-κράτους στο μάθημα της Ιστορίας και β) το είδος των διασυνδέσεων που επιλέγουν οι μαθητές για να δομήσουν τον εννοιολογικό τους χάρτη, προσδιορίζοντας συσχετισμούς που εντοπίζουν μεταξύ ιστορικών εννοιών και όρων. Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής σε πραγματικές συνθήκες τάξης μίας δραστηριότητας κατασκευής εννοιολογικών χαρτών και βασίζεται στη χρήση λογισμικού για την οργάνωση ιστορικών εννοιών από μαθητές της Α΄ Λυκείου, αναπαριστώντας σε δυναμικά διαγράμματα συσχετισμούς με ιστορικά στοιχεία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 589)