Τα Παιδιά αφηγούνται την Ιστορία… Ψηφιακά

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας για την Ιστορία της Στ’ δημοτικού, όπου οι μαθητές, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, αφηγούνται επιλεγμένα κεφάλαια ψηφιακά. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί εξέλιξη της απλής αφήγησης, με τη χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών στοιχείων και μπορεί ως μαθησιακή προσέγγιση να υποστηρίξει την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, καθώς προσφέρει μια διαφορετική διάσταση για τη διδασκαλία, από αυτήν της παράθεσης απλών γεγονότων. Για τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων χρησιμοποιείται το λογισμικό πρόγραμμα της Microsoft, Photostory 3, που διατίθεται δωρεάν και είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Στη συνέχεια αφού αναφερθούμε στην έννοια και στην εκπαιδευτική σημασία της ψηφιακής αφήγησης, θα κάνουμε μία αναφορά στα χαρακτηριστικά του λογισμικού και τέλος θα παρουσιάσουμε τα μεθοδολογικά βήματα της πρότασής μας για τη διδακτική του αξιοποίηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)